Samhällsakustik

I dagens samhälle finns det många källor till buller. I takt med att storstäderna växer blir de tysta ytorna färre och färre. Oljuden är ständigt närvarande och många känner sig störda. Det är därför viktigt att utforma byggnader så att vistelseytor och fasader utsätts för mindre buller. Tidiga utredningar kan spara mycket pengar och påskynda utdragna detaljplaneprocesser. Med hjälp av mätningar och beräkningar kan vi kartlägga olika bullersituationer. Utifrån våra resultat kan vi ta fram lämpliga förslag på åtgärder för exempelvis bostadshus eller vid utbyggnad av befintliga industrier. Vi tar fram den dokumentation som behövs för att ditt projekt ska kunna godkännas hos inblandade myndigheter.

Trafikbuller

Vid planering av bostäder i tätbebyggda områden krävs en utredning av bullernivåer från trafik. Vi utför beräkningar och mätningar av buller från väg, tåg och flyg. Resultaten från beräkningarna kontrolleras mot gällande lagar och riktlinjer. Vi hjälper dig genom hela processen, med allt från planering av kvartersstruktur och planlösningar till lämpligt val av ljudisolering för fasad och fönster. Med vår stora erfarenhet kan vi minimera bullerstörningar vid och i det färdiga huset.

Datum: 2016 Jan 25, 16:17

Buller från industrier

Vi hjälper dig med mätningar av buller mot omgivningen från industrier och installationer. Ljuddata från mätningar används för att beräkna ljudnivåer i området. Resultatet kan användas vid planering av ny bebyggelse samt för att ta fram lämpliga bullerreducerande åtgärder.

Bullerkartläggning för detaljplaner

Vi utför beräkningar och mätningar av trafik- och industribuller i befintliga och nya områden. Resultaten kan ligga till grund för nya detaljplaner eller utökning av industriverksamheter.

Datum: 2016 Jan 25, 16:17

Fler projekt