Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Kv Mälarporten och Mälarparken, Sundbyberg

JM AB bygger nya bostäder i vid Bällstaviken i Sundbyberg, Kv Tvättstugan. ACAD har varit ansvariga för den akustiska projekteringen för byggnaderna. Det innefattar bl. a. trafikbullerutredning, sammanställning av akustiska krav för systemhandling i ett akustiskt program, detaljerade åtgärdsförslag i bygghandlingsskedet och granskning av övriga konsulters handlingar. Lägenheterna är nu klara för inflyttning och mätningar visar att byggnaderna uppfyller ställda ljudkrav med god marginal.

Datum: 2014-08-15 10:04:52

Referensnummer: 11245

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Lennart Karlén

x

Nynäshamns gymnasium

Nynäshamns gymnasium bygger om sin gymnastiksal till en större aula med gradänger och musikrum för rockmusik. Aulan ska kunna användas för föreställningar t.ex. musikaler, shower, teater m.m. Den ska även kunna användas i den vanliga undervisningen med föreläsningar och liknande. I den andra delen av gymnastiksalen förläggs ensamblerum, musikrum, sångsal samt foajéyta. Ovanpå denna del byggs ett nytt fläktrum. Den befintliga lågdelen ska bl.a. inrymma nya omklädningsrum, garderob, toaletter och foajé. Vi har på uppdrag av Tengbom Arkitekter format de akustiska förutsättningarna för de nya rummen. De viktigaste punkterna har varit att anpassa rumsakustiken till verksamheten i aula samt att dimensionera åtgärder så att ljudisolering mellan musikrum uppfyller minst 70 dB.

Datum: 2014-08-15 09:58:35

Referensnummer: 09257

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Lennart Karlén

x

Norvikudden, Nynäshamn

Stockholms hamnar bygger en ny containerhamn i Norvikudden i samarbete med Nynäshamns kommun, Nynas och NCC. Hamnen beräknas kunna ta emot det första anlöpet år 2015 och vara fullt utbyggd runt år 2022. Wåhlin Arkitekter har uppdraget att utforma samtliga byggnader i hamnen. Byggnaderna består av kontorshus, verkstäder och lager samt myndighetsbyggnader för Tullverket och Livsmedelsverket. ACAD har på uppdrag av Wåhlin Arkitekter varit ansvariga för den akustiska projekteringen av byggnaderna i hamnen. Verksamheten i hamnen kan ge upphov till både höga ljudnivåer och kännbara markvibrationer. En viktig punkt i den akustiska projekteringen var därför att dimensionera fasadisolering och avvibrering av stomme så att ljud och vibrationer från yttre verksamhet ej stör verksamhet inomhus.

Datum: 2014-08-15 09:56:16

Referensnummer: 11117

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Lennart Karlén

x

Kv Monoliten, Telefonplan

JM AB bygger nya bostäder i flera etapper i Telefonplan. ACAD har uppdraget att ansvara för akustisk projektering av Kv Monoliten. Projektet innefattar totalt 107 nya bostäder i sex våningsplan.

Datum: 2014-08-15 09:53:18

Referensnummer: 12181

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Lennart Karlén

x

Kv Provisorn 4, fläktrumsprojektering

ACAD har hjälpt Probitas i ett projekt i Kv Provisorn 4. Projektet gick ut på att byta ut alla befintliga fläktaggregat och ersätta dessa med större och mer energieffektiva varianter. De nya aggregaten platsbyggdes och ACADs uppgifter var att dimensionera bjälklaget för att förhindra buller i underliggande hotellrum och att räkna på ljudspridning via kanalsystemen, både inne i huset och utanför huset till omgivande bebyggelse.
x

Kv Grindstolpen, Tyresö

Nyplanerade flerbostadshus utmed Tyresövägen. ACAD hjälper till att utreda och beräkna trafikbuller för att säkerställa att bostäder kan uppfylla de yttre bullerkraven.
x

Kv Gladan 2 och 8

Kv Gladan 2 och 8 är två nya flerbostadshus på Warfinges Väg i Stockholm. Projektet består av drygt 200 lägenheter, en förskola och ett antal lokaler. Utmaningarna ur akustisk synvinkel har bland annat varit att hantera de höga trafikbullernivåer och skapa vädringsmöjligheter för alla lägenheter. Eftersom trafikbuller kommer från alla håll och huset inte har någon tyst sida har låga vädringsfönster och tät balkongskärm använts.
x

Fönsterbyte i Vällingby

ACAD hjälper till och utreder fönsteråtgärder för befintliga bostäder kring tunnelbanedepån in Vällingby. Målet är att sänka ljudnivåer inomhus från tåg som kör i kurvor på depåområdet.
FÖREGÅENDE | 10 | 11 | 12 | NÄSTA