Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Ångström etapp 4

Projektet Ångström etapp 4 består av två nya huskroppar som ska adderas till den befintliga byggnaden på 73 000 m². Den nya entrébyggnaden, hus 10, blir på 30 000 m² och flygeln, hus 9, på 10 000 m². I projektet ingår även en ombyggnad och lokalanpassning av 10 000 m² i det befintliga Ångströmlaboratoriet, hus 8. Bakgrunden till projektet är att Ångströmlaboratoriet vuxit och står inför en fortsatt expansion med nya verksamheter. Samtidigt har Uppsala universitet önskemålet att skapa ett sammanhållet tvärvetenskapligt intendenturområde där man för ihop teknisk-­naturvetenskapliga institutioner och forskningsgrupper inom fysik, kemi och matematik, materialvetenskap och informationsteknologi.
x

Umami Park

Ny stadsdel med bostäder, kontor och lokaler. Projektet omfattar trafikbullerutredning samt projektering av både bostäder och kontor.

Visa fler bilder

x

Kv Marievik, industribullerinventering

Kv Marievik vid Liljeholmen är ett bullerutsatt industriområde som planeras byggas om i delar till bostäder. Som del av detta behöver bullerförutsättningarna kartläggas. ACAD har uppdragits att inventera och modellera industribullerkällor och dess effekt mot den planlagda fastigheten.
x

Kv Spikfabriken, Valbo

Kv Spikfabriken är ett kvarter i Valbo utanför Gävle som ligger just intill ett vattenkraftverk, större industriområde med flera tyngre industrier, tågbana och riksväg till Gävle. ACAD uppdrogs att utreda förutsättningarna för att bygga bostäder med en god ljudmiljö skyddad från omgivande buller. Uppdraget omfattar att inventera alla bullerkällor i industriområdet med drifttider och väga mot krav i detaljplan för att utreda om förutsättningar finns för bostäder.
x

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Tobin Properties bygger nytt i Kv Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. I projektet ingår bostäder, en förskola och några kommersiella lokaler. Husen projekteras för att uppfylla Miljöbyggnad guld. Därmed ställs höga krav på ljudmiljön och de akustiska lösningarna.

Datum: 2016-11-08 10:50:28

Referensnummer: 14153

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Nya Stadshagen

En ny detaljplan håller på att tas fram för Stadshagen. Målet är att omvandla Stadshagen till en tätare stadsdel som är mer integrerad med den övriga staden. Det planeras för bostäder, kommersiella lokaler, en skola, flera förskolor, en tennishall och två nya fotbollsplaner. ACAD har fått i uppdrag att ta fram en samordnad bullerutredning för hela planområdet.

Datum: 2016-11-08 10:37:35

Referensnummer: 16212-1

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Sveriges ambassad i Peking

ACAD arbetar med en om- och tillbyggnad av den Svenska ambassaden i Peking. Projektet omfattar ombyggnad kontor samt nybyggnad kontor, migration, hörsal m.m. Statens Fastighetsverk planerar genomföra projektet i två etapper med färdigställande 2019.

Visa fler bilder

x

Kv Valvankaret

I Högdalen bygger Riksbyggen ett nytt punkthus med hyreslägenheter. Huset får cirka 70 lägenheter fördelade på 13 våningsplan samt två garageplan i källaren. Byggstart är planerad till 2016. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter
FÖREGÅENDE | 2 | 3 | 4 | 12 | NÄSTA