Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Leveransgodkännande av dieselkraftverk

Henrik var projektledare för ett projekt, där kunden flera år tidigare hade levererat ett stort antal dieselkraftverk till slutkund i Mellanöstern. Slutkunden ansåg dock inte att kraftverken uppfyllde kontraktskraven vid leverans. Efter omfattande diskussioner med slutkunden, mätningar på anläggningen i Mellanöstern och analys av mätningarna accepterade slutkunden leveransen varvid garantiperioden kunde börja.

Datum: 2014-09-12 08:32:21

Referensnummer: -

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: ---

x

Tonalt buller från kraftverk

Uppgiften i projektet gällde att utreda alstringen av tonalt buller inne i ett kraftverk. Det kontraktsmässiga ljudkravet överstegs med c:a 10 dB(A). Det som gjorde projektet extra utmanande var att den alstrade tonen var högfrekvent och helt oväntad. Omfattande ljud- och vibrationsmätningar genomfördes parallellt med en teoretisk analys. I analysen användes två olika angreppssätt, som gav samma svar på frågan om orsaken till ljudproblemet. Rätt akustisk åtgärd gav en reduktion av bullret inne i kraftverket på 10 dB(A).

Datum: 2014-09-18 12:51:59

Referensnummer: -

Handläggande akustiker: ---

---

x

Södertälje pendeltågsdepå

ACAD utreder buller i arbetsmiljön för arbetare på Södertälje pendeltågsdepå. Genom att använda personburen mätutrustning kan personalens arbetsdag med olika bullrande moment registreras. För alla verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller tillämpas, AFS 2005:16. SL:s pendeltåg av modell X10 och X60 utreds för specifika moment där arbete nära höga ljud förekommer, exempelvis det lufttryckreglerade bromssystemet.

Visa fler bilder

x

Modalanalys under drift (OMA) av generator

Uppgiften var att verifiera att de kontraktsmässiga kraven för en generator var uppfyllda m.a.p. statorns resonansfrekvenser. Detta gjordes genom att mäta vibrationer på statorn i ett stort antal mätpunkter. Analysen av mätningarna gjordes genom s.k. OMA (sv: modalanalys under drift). För mätningarna utnyttjades maskines befintliga vibrationsgivare.

Datum: 2014-09-12 08:42:09

Referensnummer: -

Handläggande akustiker: ---

---

x

Bullerkartläggning av fartyg

ACAD har utfört en bullerkartläggning av en en bogserbåt som ska registreras i Sverige. Bullerkartläggningen resulterar i en bullerkarta över fartyget som hjälper besättningen att använda rätt hörselskydd i olika utrymmen.

Datum: 2014-09-11 15:51:16

Referensnummer: 13026

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Portabelt mätrum

Leverans av portabelt ekofritt mätrum till lastbilsproducent. Mätrummet används för jämförande ljudmätningar av transmissionsrigg. Arbetet innefattade konstruktion av ekofritt rum, inköp av material och montage samt inmätning av akustiska parametrar med intyg till beställare.

Visa fler bilder

x

Sandvik Västberga

Sandvik ska köpa in vibrationskänslig utrustning. ACAD har utfört en inventering av vibrationsnivåerna från befintlig utrustning samt åtgärdsförslag för hur den nya utrustningen ska placeras och utföras för att inte störas av verksamheten.

Datum: 2014-08-28 13:38:12

Referensnummer: 13145

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Peter Blom