Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Kv Marievik 15

Marievik är ett av södra Stockholms största arbetsområden med ca 7000 personer som arbetar inom service- och teknikinriktade företag. Planer har tagits fram att möjliggöra nybyggnation av ca 300 lägenheter.

ACAD har i beräkningsmodeller och fältmätningar gjort trafikbullerutredning, inventering av industribuller och utrett ljudmiljö för en inbyggd innergård.
x

Umami Park

Ny stadsdel med bostäder, kontor och lokaler. Projektet omfattar trafikbullerutredning samt projektering av både bostäder och kontor.

Visa fler bilder

x

Kv Marievik, industribullerinventering

Kv Marievik vid Liljeholmen är ett bullerutsatt industriområde som planeras byggas om i delar till bostäder. Som del av detta behöver bullerförutsättningarna kartläggas. ACAD har uppdragits att inventera och modellera industribullerkällor och dess effekt mot den planlagda fastigheten.
x

Kv Spikfabriken, Valbo

Kv Spikfabriken är ett kvarter i Valbo utanför Gävle som ligger just intill ett vattenkraftverk, större industriområde med flera tyngre industrier, tågbana och riksväg till Gävle. ACAD uppdrogs att utreda förutsättningarna för att bygga bostäder med en god ljudmiljö skyddad från omgivande buller. Uppdraget omfattar att inventera alla bullerkällor i industriområdet med drifttider och väga mot krav i detaljplan för att utreda om förutsättningar finns för bostäder.
x

Nya Stadshagen

En ny detaljplan håller på att tas fram för Stadshagen. Målet är att omvandla Stadshagen till en tätare stadsdel som är mer integrerad med den övriga staden. Det planeras för bostäder, kommersiella lokaler, en skola, flera förskolor, en tennishall och två nya fotbollsplaner. ACAD har fått i uppdrag att ta fram en samordnad bullerutredning för hela planområdet.

Datum: 2016-11-08 10:37:35

Referensnummer: 16212-1

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Kv Brofästet, Franstorp

Kv Brofästet är ett flerbostadshus som uppförs i centrala Sundbyberg. I en korsning mellan genomfartsled och tvärbana uppförs en modern fastighet med lokaler och bostäder att möta samtida krav. ACAD har utrett vibrationsstörningar och trafikbuller, liksom bistått med ljudexpertis från projektets början.
x

Kv Stora Katrineberg 8

Stora Katrineberg är ett industriområde i södra Stockholm där det byggs bostäder enligt moderna krav. Bostadsbygge i storstadsregioner ställer ofta höga krav på ljudmiljö för att skapa en lugn plats för återhämtning, detta kräver särskild noggrannhet i planering och genomförande. ACAD har utrett förutsättningar för byggandet av ett flerbostadhus intill industribyggnaderna, genom modellering och simulering i 3D liksom fältmätningar både inför och under byggnation och tagit fram åtgärder för att säkerställa en god ljudmiljö för de boende.
x

Kv Grindstolpen, Tyresö

Nyplanerade flerbostadshus utmed Tyresövägen. ACAD hjälper till att utreda och beräkna trafikbuller för att säkerställa att bostäder kan uppfylla de yttre bullerkraven.
x

Molnby tågdepå

SL har beslutat att utöka kapaciteten på Roslagsbanan och planerar att bygga en ny depå väster om järnvägen i Molnby. ACAD har varit med under framtagningen av programhandlingen. Arbetet har främst innefattat hantering av externt industribuller.